ภก.กมลศักดิ์ เรืองเจริญรุ่ง นายกสมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

เภสัชกรกมลศักดิ์ เรืองเจริญรุ่ง

นายกสมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ที่อยู่สำนักงาน

อาคารเภสัชกรรมสมาคมฯ เลขที่ 40 ซ.สุขุมวิท 38 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขต คลองเตย กทม. 10110 ติดต่อ (+66)43-202-378

กิจกรรมและเป้าหมายของชมรมฯ
ชมรมเภสัชกรโรคมะเร็งฯ มีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นให้เห็นความสำคัญของเภสัชกรในทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยอาศัยการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย และเน้นการพัฒนาวิชาชีพใน 9 เป้าหมาย ได้แก่
เป้าหมายแรก "Education" จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้สำหรับนักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมสาขาโรคมะเร็ง โดย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการ การให้ข้อมูลข่าวสารในรูปจุลสาสน์ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ตลอดจนสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และการฝึกอบรมในระดับประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรสำหรับเภสัชกร
เป้าหมายที่ 2 "Cancer Prevention" จัดให้เภสัชกรมีบทบาทในการส่งเสริมการป้องกันโรคมะเร็ง
เป้าหมายที่ 3 "Safe Handling" จัดให้มีมาตรฐานของการจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บ การเตรียมผสม และการทำลายยาเคมี บำบัดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
เป้าหมายที่ 4 "Evidence-Based Medicine" พัฒนามาตรฐานในการบริบาลผู้ป่วยมะเร็งโดยอาศัยแนวทางปฏิบัติที่มีการ ยอมรับ และมีข้อมูลจากการศึกษาทางคลินิกยืนยัน โดยมีการนำข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ตลอดจนข้อมูลทางการแพทย์ที่ทันสมัยมา ช่วยในการประกอบการตัดสินใจเพื่อให้ผลการรักษาเป็นที่พอใจ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโดยรวม
เป้าหมายที่ 5 "Drug Error Prevention" ให้ความรู้เภสัชกรในการป้องกันความคลาดเคลื่อนจากการใช้ยา โดยอาศัยสื่อทาง อินเตอร์เน็ต การสัมนา และสื่อสิ่งพิมพ์
เป้าหมายที่ 6 "Research" จัดให้มีทุนวิจัยสำหรับเภสัชกรในการทำวิจัยที่เกี่ยวกับการป้องกัน การรักษา และการรักษาเพื่อ บรรเทาอาการในผู้ป่วยมะเร็ง
เป้าหมายที่ 7 "Resource" เป็นแหล่งข้อมูลทางยาที่มีคุณภาพสำหรับผู้ป่วย และบุคคลที่สนใจผ่านทางเว็บไซต์ จุลสาส์น หรืออาจ จัดให้มีการสนทนากับเภสัชกรผู้ชี่ยวชาญผ่านอินเตอร์เน็ต รวมทั้งสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในระดับประกาศนียบัตรสำหรับ เภสัชกร และบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในหน่วยเตรียมผสมยาเคมีบำบัด เพื่อให้เกิดผลการรักษาที่พึ่งพอใจ และลดค่าใช้ จ่ายอันเนื่องมาจากปัญหาการใช้ยา
เป้าหมายที่ 8 "Link up" สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็ง เช่น the American Society of Clinical Oncology (ASCO) และ International Society of Oncology Pharmacy Practitioners (ISOPP) เพื่อพัฒนาให้เกิดมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรสาขาโรคมะเร็งในประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2551 โดยให้ทุน staff ไปเข้าร่วม train ในต่างประเทศ อาทิ Chicago, Denver, Brisbane และกลับมาจัด conference เองในเมืองไทย
เป้าหมายที่ 9 "Policy" เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการใช้ยารักษาโรคมะเร็งอย่างเหมาะสมในระดับนโยบาย