APOPS

THAILAND

Mon-Fri 8:30 am to 5:00 pm
Saturday 9:30 am to 1:00 pm
Sunday Closed
Opening Hours

เกี่ยวกับเรา

สมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งฯ มีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นให้เห็นความสำคัญของเภสัชกรในทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยอาศัยการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย และเน้นการพัฒนาวิชาชีพ

สมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งฯ มี แผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยในระยะสั้นจะเริ่มจากการพัฒนาบุคลากร เพิ่มคุณภาพและจำนวนของสมาชิก เพิ่มระบบการ training ส่วนระยะยาวนั้นจะเป็นการพัฒนาระบบ โดย implement ระบบการทำ Pharmaceutical Care ให้เป็นไปได้ในการปฏิบัติและสามารถนำไปใช้ได้จริงทั่วประเทศ ในอนาคตคิดว่าองค์กรเราจะเป็นตัวผลักดันช่วยให้ระบบการใช้ยารักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อ่านต่อทั้งหมด
APOPA

บทความ

บทความจากผู้เชี่ยวชาญของเรา


คณะกรรมการ

และผู้เชี่ยวชาญของเรา